网 站
反 馈
网 站
指 南
Order NO. B300053
T4 Polynucleotide Kinase (T4 PNK) (EK0032)
英文名 T4 Polynucleotide Kinase (T4 PNK) (EK0032)
相关类别 MBI产品 储存 冷冻(-20℃)
   
编 号 包装 库存 目录价(¥) 您的价格(¥) 数 量
B300053-0205 2.5 KU 现货 暂不支持线上订购
B300053-0500 500 U 现货 暂不支持线上订购
我的购物车(0) 结算